Go to the page content


วิทยาศาสตร์กับเรื่องของน้ำหนัก

ค้นพบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนและสาเหตุของโรคนี้ ส่วนนี้ช่วยเน้นเกี่ยวกับวิธีการควบคุมนํ้าหนัก ความอยากอาหารและการบริโภคอาหาร และยังทําลายความเชื่อผิด ๆ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของนํ้าหนักตัว