Go to the page content

Zásady ochrany osobných údajov

1 Informácie, ktoré získavame

Získavame informácie, ktoré nám môžu pomôcť vylepšiť naše webové stránky. Niektoré informácie si žiadame priamo od vás, ale iné informácie sa získavajú automaticky. Všetky informácie získané automaticky sú uložené v agregovanej forme a nemôžu byť použité na vašu identifikáciu ako konkrétnej osoby. Príležitostne vás požiadame o informácie, ktoré niekedy môžu slúžiť na identifikáciu osoby a môžu mať súkromnú povahu.

V dôsledku toho môžu byť informácie, ktoré sme získali, rozdelené do dvoch hlavných kategórií:
a) súhrnné štatistiky o návštevníkoch,
b) osobné údaje identifikujúce osobu.

Nespájame agregované štatistiky o návštevníkoch s údajmi identifikujúcimi osobu.

Súhrnné štatistiky o návštevníkoch

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky získavame všeobecné informácie o vašom počítači a jeho umiestnení, ako aj o webovej stránke, z ktorej ste prišli, ak je možné. Tieto informácie sa nedajú použiť na vašu identifikáciu ako jednotlivca. Tieto informácie sa používajú len v agregovanej forme, aby sme získali informácie o tom, odkiaľ naši návštevníci pochádzajú, čo si prezerajú, načo reagujú a kde trávia najviac času.

Informácie, ktoré získavame automaticky:

 • podpora pre súbory cookie prvej strany (bez ohľadu na to, či nám umožníte umiestniť súbor cookie do vášho počítača),
 • ID návštevníka (poskytnuté súborom cookie, ktorý umiestnime do vášho počítača, ak sa to dá),
 • odosielateľ (t. j. odkiaľ ste prišli, napr. google.com),
 • dátum a čas návštevy,
 • regionálne a jazykové nastavenia (na určenie krajiny, v ktorej sa nachádzate),
 • operačný systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android atď.),
 • prehliadač a verzia prehliadača (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atď.),
 • rozlíšenie obrazovky (1280 x 1024, 1024 x 768 atď.),
 • podpora jazyka JavaScript,
 • podpora Java,
 • IP adresa (počítačová adresa na internete),
 • názov stránky, ktorú si prezeráte,
 • adresa URL stránky, ktorú si prezeráte,

Osobné údaje identifikujúce osobu

Niekedy musíme o vás získavať viac osobných údajov. Niektoré oblasti/časti našej webovej stránky môžu vyžadovať registráciu nato, aby ste sa mohli prihlásiť. Môžeme vás požiadať o informácie, ako je váš vek a zamestnanie, aby sme lepšie pochopili účel vašej návštevy a zlepšili vašu použivateľskú skúsenosť.

V každom prípade vždy, keď vás požiadame o akékoľvek osobné údaje, prostredníctvom ktorých vás možno identifikovať ako jednotlivca, stále poskytneme vysvetlenie, prečo tieto informácie získavame, ako ich získavame, ako ich uchovávame a ako s nimi plánujeme zaobchádzať a používať ich.

2 Ako sa používajú informácie

Získavame a uchovávame len osobné údaje na účel uvedený pri ich získavaní. Keď dokončíme spracúvanie vašich údajov na uvedený účel, vymažeme ich a zničíme, aby sme zaistili vaše súkromie.

3 Získavanie citlivých údajov

Na tejto stránke nezískavame ani neuchovávame citlivé osobné údaje týkajúce sa vášho zdravia, etnického pôvodu, náboženského presvedčenia či politického presvedčenia atď. V zriedkavom prípade, keď máme záujem získať (iné) citlivé údaje, robíme to v prísnom súlade s lokálnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

4 Ochrana detí

Ochrana súkromia detí je dôležitá. Spoločnosť Novo Nordisk nemá v úmysle získavať osobné údaje detí (dieťa je definované ako dieťa mladšie ako 18 rokov) bez schválenia rodiča alebo zákonného zástupcu. Deti by NEMALI spoločnosti Novo Nordisk poskytovať osobné údaje bez výslovného schválenia ich rodiča alebo zákonného zástupcu.

V prípade potreby dáme deťom pokyny, aby neodosielali osobné údaje. Ak vaše dieťa odoslalo osobné údaje a chcete požiadať o odstránenie takýchto údajov, obráťte sa na privacy@novonordisk.com.

5 Ako zaisťujeme bezpečnosť údajov

Osobné údaje sa získavajú na tejto webovej stránke iba v požadovanom rozsahu. Získané údaje sa za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nepredávajú tretím stranám.

6 Kde sa údaje spracúvajú?

Akékoľvek osobné údaje, ktoré získavame, môžu byť prenesené do zahraničia v rámci globálnej štruktúry spoločnosti Novo Nordisk. Máme zavedené interné smernice na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany bez ohľadu na to, kde v spoločnosti Novo Nordisk sa vaše údaje nachádzajú.

Prečítajte si viac o našom prístupe k ochrane osobných údajov.

7 Sprístupnenie tretím stranám

Neprenášame ani nepredávame osobné údaje o našich návštevníkoch tretej strane.

Informácie budeme vo všeobecnosti poskytovať len našim zazmluvneným poskytovateľom služieb a poradcom. V každom prípade k poskytnutiu osobných údajov však môže dôjsť z dôvodu, aby sme dodržali zákonné povinnosti, chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti Novo Nordisk, jej zamestnancov a iných osôb, alebo v prípade, že predávame alebo likvidujeme akúkoľvek časť podnikania alebo majetku. Každé takéto poskytnutie bude v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

8 Práva návštevníkov

V súlade s predpismi o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva. Ak si chcete uplatniť tieto práva, obráťte sa na spoločnosť Novo Nordisk na adrese privacy@novonordisk.com.

 • Máte možnosť získať prehľad o tom, aké osobné údaje o vás máme.
 • Máte možnosť získať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Máte možnosť žiadať aktualizáciu alebo opravu svojich osobných údajov.
 • Môžete nechať svoje osobné údaje vymazať alebo zničiť.
 • Môžete nás požiadať o ukončenie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Ak ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.
 • Sťažnosť na to, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete podať úradu na ochranu údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk

Podľa platných právnych predpisov môžu byť tieto práva obmedzené v závislosti od konkrétnych okolností spracovateľskej činnosti. Ak máte otázky alebo požiadavky týkajúce sa týchto práv, obráťte sa na nás prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

9 Používanie súborov cookie

Ďalšie informácie o používaní súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

10 Právne vyhlásenia

Informačné účely

Obsah uvedený na webovej stránke spoločnosti Novo Nordisk má výlučne informatívny charakter. Webová stránka vám neposkytuje poradenstvo ani odporúčania akéhokoľvek druhu a nemali by ste tieto informácie brať ako východisko pre akékoľvek rozhodnutie alebo konanie. Odporúčame vám, aby ste sa poradili s odborníkmi v príslušnej oblasti, pokiaľ ide o aplikáciu akéhokoľvek konkrétneho aspektu tohto obsahu. Nič na tejto webovej stránke nie je pozvaním alebo ponukou na investovanie alebo obchodovanie s cennými papiermi spoločnosti Novo Nordisk. Webová stránka poskytuje vybrané informácie o ochoreniach a ich liečbe. Tieto informácie nemajú charakter lekárskych rád/odporúčaní. Takéto informácie nenahrádzajú rady zdravotníckeho pracovníka. Ak trpíte akýmikoľvek zdravotnými problémami alebo máte podozrenie, že nejaké máte, mali by ste sa poradiť so svojím praktickým lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Informácie poskytované „ako sú“

Informácie na tejto stránke sa poskytujú „ako sú“ a spoločnosť Novo Nordisk neposkytuje žiadne výslovné ani nevyjadrené vyhlásenia alebo záruky, a to ani (a nie výlučne) nevyjadrené záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia cudzích práv. Spoločnosť Novo Nordisk neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, ohľadom úplnosti, presnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosť a dodržiavania platných zákonov. Používaním tejto webovej stránky akceptujete riziko, že informácie môžu byť neúplné alebo nepresné alebo nemusia spĺňať vaše potreby alebo požiadavky.

Vzdanie sa zodpovednosti

Spoločnosť Novo Nordisk ani naši poskytovatelia obsahu nebudú zodpovední za žiadne škody ani zranenia vyplývajúce z toho, že ste sa túto stránku prihlásili, nemohli na ňu prihlásiť alebo z toho, že ste sa spoliehali na akékoľvek tu uvedené informácie . Spoločnosť Novo Nordisk sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné, škody vyplývajúce zo sankcií a špeciálne alebo iné škody, stratu príležitosti, ušlý zisk alebo akékoľvek iné ujmy alebo škody akéhokoľvek druhu. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na škody alebo vírusy, ktoré môžu ovplyvniť vaše počítačové vybavenie.

Odkazy na iné stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky, ktoré nevlastní ani nekontroluje spoločnosť Novo Nordisk. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov týchto stránok, ani ich nemáme pod kontrolou. Táto informácia o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na údaje získavané na tejto stránke. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali informácie o ochrane osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite a ktorá získava osobné údaje.

Webové stránky, ktoré sú s nami prepojené

Spoločnosť Novo Nordisk neschvaľuje webové stránky prepojené s webovými stránkami spoločnosti Novo Nordisk. Spoločnosť Novo Nordisk nezodpovedá za obsah týchto obľúbených stránok ani nemá kontrolu nad informáciami, ktoré sa používatelia môžu rozhodnúť poskytnúť týmto stránkam.

Zmeny

Spoločnosť Novo Nordisk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, nahradiť alebo odstrániť akýkoľvek obsah na tejto stránke, prípadne môže obmedziť prístup k stránke alebo prerušiť jej šírenie podľa vlastného uváženia.

Autorské práva a používanie obsahu

Obsah tejto webovej stránky je vlastníctvom spoločnosti Novo Nordisk a je chránený autorskými právami. Ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, logá a výrobky zobrazené na tejto stránke sú chránené v celosvetovom rozsahu a nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novo Nordisk. Môžete si stiahnuť obsah tejto webovej stránky, ale len na vaše osobné a nekomerčné použitie. Nie sú povolené žiadne úpravy ani ďalšia reprodukcia obsahu. Obsah sa inak nesmie kopírovať ani iným spôsobom používať.

Použitie otázok a komentárov

Akékoľvek otázky, komentáre, návrhy alebo obsah akejkoľvek inej komunikácie vrátane akýchkoľvek nápadov, vynálezov, konceptov, techník alebo know-how, ktoré môžete postúpiť na túto stránku alebo inak spoločnosti Novo Nordisk elektronicky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, nie sú dôverné a stanú sa majetkom spoločnosti Novo Nordisk, ktorý spoločnosť Novo Nordisk môže bez obmedzenia používať akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely vrátane vývoja, výroby alebo marketingu tovaru alebo služieb.

Rozhodné právo

Váš prístup a používanie tejto webovej stránky a jej obsahu sa riadi vykladá v súlade so slovenským právom.

11 Na koho sa obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto informácie o ochrane súkromia a súboroch cookie, ak chcete získať prehľad o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame, alebo ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa používania vašich osobných údajov spoločnosťou Novo Nordisk, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom adresy privacy@novonordisk.com.