Go to the page content

Aký úbytok telesnej hmotnosti je potrebný na zlepšenie zdravia?

Spojenie medzi nadmernou hmotnosťou a jej vplyvom na naše zdravie sa nedá dostatočne zdôrazniť.

Vedecké výskumy stále ukazujú, že vyššie percentuálne zastúpenie telesného tuku je spojené s rizikovými faktormi pre rôzne zdravotné problémy a nižšou kvalitou života.

Výskumy však ukazujú aj to, že u ľudí s obezitou aj mierne zníženie telesnej hmotnosti vedie k výraznému zlepšeniu zdravia.

Lekársky schválené postupy na kontrolu telesnej hmotnosti vám môžu pomôcť nielen schudnúť, ale aj udržať nižšiu hmotnosť ako súčasť zdravšieho životného štýlu.

Ak nadmerná hmotnosť ovplyvňuje vaše zdravie, na cestu k zdraviu sa môžete vydať už dnes!

Zníženie telesnej hmotnosti pre lepšie zdravie

Zatiaľ čo odporúčané množstvo telesnej hmotnosti, ktoré je potrebné schudnúť, závisí od individuálneho zdravotného stavu jednotlivca, lekársky konsenzus je, že zdravotné prínosy sa začínajú s poklesom telesnej hmotnosti približne o 5 % počiatočnej telesnej hmotnosti a pokračujú s ďalším úbytkom hmotnosti. Zníženie telesnej hmotnosti o ≥ 10 – 15 % z počiatočnej hmotnosti je spojené s ďalšími zlepšeniami.

V tomto článku sa dozviete, aký úbytok telesnej hmotnosti je potrebný na zlepšenie konkrétnych zdravotných problémov súvisiacich s hmotnosťou.

Ak máte obavy z ktoréhokoľvek z ochorení uvedených v tomto článku, poraďte sa so svojím lekárom o vašom zdravotnom stave a o možnostiach liečby obezity, ktoré by mohli byť pre vás vhodné.

Výhody pre zdravie vyplývajúce z 5 % úbytku telesnej hmotnosti

Pre vaše telo môže byť prospešné aj malé zníženie vašej celkovej telesnej hmotnosti. Keďže sa 5 % môže zdať trochu abstraktné, uvedieme toto číslo do perspektívy – ak vážite 100 kg, stačí schudnúť o 5 kg, aby ste vážili 5 % menej.

Toto sú očakávané prínosy schudnutia o 5 % svojej telesnej hmotnosti:

Nižšie riziko vzniku cukrovky 2. typu.

Zníženie vašej celkovej hmotnosti o 5 % môže znížiť vaše riziko vzniku chronických ochorení, ako je cukrovka 2. typu.

Podľa programu zmeny životného štýlu uznávaného Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb, ľudom, ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť približne o 7 %, sa znížilo riziko vzniku cukrovky 2. typu až o 58 %.

Zmiernenie osteoartritídy kolena

Výskum preukázal, že u ľudí s nadváhou a ľudí s obezitou, zníženie indexu telesnej hmotnosti (BMI) o 2 jednotky (priemerný pokles hmotnosti o 5,1 kg) viedlo k viac ako 50 % zníženiu rizika vzniku osteoartritídy.

Podobne, u dospelých s nadváhou a obezitou vo veku nad 60 rokov, priemerný úbytok hmotnosti o 5,7 % viedol k menšej bolesti kolena, zvýšenej pohyblivosti a celkovému zlepšeniu funkcie kolena.

Okrem toho diskomfort spojený s príznakmi osteoartritídy kolena naďalej ustupoval pri ďalšom poklese telesnej hmotnosti.

Zlepšenie rizikových faktorov pre vznik kardiovaskulárneho ochorenia

Nadváha alebo obezita môže viesť k mnohým vážnym zdravotným problémom a môže zvýšiť riziko srdcového infarktu, cievnej mozgovej príhody a cievnych ochorení.

Faktory, ako je krvný tlak, cholesterol a hladiny cukru v krvi, môžu prispieť k ochoreniu srdca. Z tohto dôvodu sa odporúča znížiť telesnú hmotnosť, aby sa znížili kardiovaskulárne rizikové faktory.

Údaje ukazujú, že zníženie  telesnej hmotnosti o 5 – 10 % viedlo k významnému zníženiu glykovaného hemoglobínu HbA1c, triacylglycerolov, krvného tlaku a LDL cholesterolu.

Treba spomenúť, že pretrvávajúci úbytok hmotnosti mal rovnaký dosah bez ohľadu na kategóriu BMI, z ktorej sa vychádzalo (stupeň obezity I, II alebo III).

Pozitívne výsledky v zlepšení kardiovaskulárnych rizikových faktorov rastú s väčším úbytkom hmotnosti.

Chronický zápal súvisiaci s obezitou

Obezita je spojená s aktiváciou imunity a chronickým zápalom nízkeho stupňa. Môže to negatívne ovplyvniť progresiu chronických ochorení a imunitnú odpoveď na infekcie.

Na základe systematického prehľadu literatúry vieme, že úbytok hmotnosti u ľudí s obezitou a ľudí s nadváhou môže viesť k menšiemu počtu prozápalových markerov v krvi nazývaných cytokíny. To môže hrať dôležitú úlohu pri prevencii chronických ochorení.

Menej rizikových faktorov pre vznik rakoviny

Výskumy ukázali, že u žien po menopauze, ktorým bola predpísaná hormonálna liečba, existuje významne zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka.

V klinickom skúšaní u žien s nadváhou a obezitou po menopauze však pokles telesnej hmotnosti o najmenej 5 % znížil hladiny estrogénov v sére a iných potenciálnych biomarkerov rakoviny prsníka. Toto skúšanie naznačuje, že mierny stupeň úbytku hmotnosti môže mať významný vplyv na riziko rakoviny prsníka.

Samostatné skúšanie u žien s nadváhou a obezitou po menopauze zistilo, že účastníčky, ktoré znížili svoju telesnú hmotnosť o 5 % alebo viac, znížili hladiny zápalových biomarkerov s možným klinickým významom pre zníženie rizika rakoviny.

Dlhší, lepší spánok

Nadmerná hmotnosť môže ovplyvniť kvalitu vášho spánku. Vo výskume, ktorý uskutočnila univerzita Johna Hopkinsa, si účastníci s nadváhou a obezitou hlásili problémy súvisiace so spánkom, ako napríklad:

 • nespavosť,
 • denná únava,
 • ospalosť,
 • nepokojný spánok
 • alebo použitie sedatív na podporu spánku.

V skúšaní sa zistilo, že zníženie celkového telesného tuku, a najmä brušného tuku, bolo rozhodujúce pri zlepšení kvality spánku účastníkov bez ohľadu na demografické faktory.

V skúšaní Pensylvánskej univerzity dospelým s obezitou, ktorí znížili svoju pôvodnú telesnú hmotnosť o 5 % alebo viac, sa zlepšilo trvanie a kvalita spánku v priebehu 6 mesiacov. Jednotlivcom, ktorí spočiatku hlásili mierne alebo väčšie príznaky depresie, sa tiež zlepšila celková nálada z krátkodobého aj dlhodobého pohľadu.

Máte záujem zistiť klasifikáciu vašej telesnej hmotnosti?

Zlepšenie príznakov syndrómu polycystických vaječníkov (PCOS)

Preukázalo sa, že obezita narúša plodnosť žien rôznymi biologickými cestami.

V jednom skúšaní sa zistilo, že pacientky s obezitou s PCOS po dodržiavaní stravovacieho režimu s nízkym kalorickým obsahom vykazovali zlepšenie menštruačného cyklu, ovulácie a plodnosti. Počas skúšania sa u účastníčok, ktoré znížili svoju telesnú hmotnosť aspoň o 5 %, vyskytlo spontánne tehotenstvo. Autori dospeli k záveru, že úbytok telesnej hmotnosti bol účinným postupom pre neplodné pacientky s PCOS s nadváhou.

V samostatnom skúšaní u 80 % žien s obezitou s PCOS, ktoré znížili svoju telesnú hmotnosť o >5 % vďaka stravovaciemu režimu so zníženým obsahom cukrov, došlo ku klinicky významnému zlepšeniu reprodukčnej funkcie.

Úľava pri reumatoidnej artritíde

Nadbytočné tukové tkanivo vytvára zápalové mediátory, ktoré ovplyvňujú tkanivá kĺbov, čo môže viesť k zvýšenej zápalovej bolesti spojenej s reumatoidnou artritídou (RA).

Obezita tiež znižuje pravdepodobnosť dosiahnutia trvalej remisie pri liečbe antireumatickými liekmi o 47 %.

V retrospektívnom skúšaní výskumní pracovníci analyzovali údaje pacientov s RA spätne počas niekoľkých rokov. Väčšina (67 %) mala nadváhu alebo bola obézna. Klinicky relevantný úbytok hmotnosti (≥ 5 kg) bol spojený s výrazným zlepšením aktivity ochorenia RA, ako je citlivosťou kĺbov, bolesťou a fyzickou funkčnosťou.

Vedci uviedli, že účastníkom prospelo zníženie hmotnosti v akomkoľvek množstve. Medzi úbytkom hmotnosti a znížením aktivity ochorenia existuje vzťah „závislý od dávky“, ktorý vykazuje tým väčšie pozitívne účinky na citlivosť kĺbov, bolesť a funkčnosť, čím väčší je úbytok telesnej hmotnosti.

Nealkoholová steatohepatitída (NASH)

Zistilo sa, že zníženie telesnej hmotnosti zlepšuje histologické charakteristiky NASH, pričom 5 % zníženie telesnej hmotnosti prináša pozitívne výsledky.

Počas 52-týždňového skúšania sa u pacientov s NASH, ktorí schudli, zaznamenalo výrazné zlepšenie zdravotného stavu. Štvrtina dosiahla ústup steatohepatitídy, u 47 % sa znížilo skóre aktivity nealkoholového tukového ochorenia pečene a u 19 % sa zistila regresia fibrózy.

Najväčšie prínosy sa pozorovali u pacientov, ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť o 10 % alebo viac, vrátane najvyššej miery redukcie NASH, ústupu NASH a regresie fibrózy.

5 % úbytok hmotnosti tiež zaznamenal redukciu tuku v pečeni. U ľudí, ktorí dosiahli ≥10 % úbytok hmotnosti, došlo k najväčšej redukcii NASH, regresii fibrózy a u 90 % sa dokonca preukázal ústup NASH.

Zlepšenie zdravotného stavu vďaka 10 % úbytku hmotnosti

Zatiaľ čo zníženie počiatočnej telesnej hmotnosti o 5 % môže mať významný vplyv na zdravie, tieto prínosy sa ešte zväčšujú s následným úbytkom hmotnosti. V nedávnom skúšaní sa analyzovali údaje o viac ako pol milióne dospelých s nadváhou alebo obezitou v Spojenom kráľovstve.

Jednotlivci v skupine, ktorá zaznamenala pokles telesnej hmotnosti, dosiahli strednú hodnotu úbytku hmotnosti 13 %. Pri odhadovanom počiatočnom BMI 40 kg/m2, tento úbytok telesnej hmotnosti mal za následok zníženie rizika cukrovky 2. typu (41 %), spánkového apnoe (40 %), hypertenzie (22 %), dyslipidémie (19 %) a astmy (18 %).

Znížený krvný tlak

V skúšaní sa zistilo, že u účastníkov, ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť o 10 – 15 %, došlo ku klinicky významnému zlepšeniu krvného tlaku.

V skúšaní sa u účastníkov s nadváhou a obezitou a cukrovkou 2. typu znížil systolický krvný tlak v priemere o 9 mmHg. Účastníci tiež mali prospech z významného zlepšenia iných kardiovaskulárnych rizikových faktorov.

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných skúšaní ukázala, že 1 kg úbytok telesnej hmotnosti priniesol zníženie krvného tlaku o približne 1 mmHg. To len zdôrazňuje fakt, že úbytok telesnej hmotnosti je dôležitý pre prevenciu a liečbu hypertenzie.

Zlepšenie lipidových parametrov

Zníženie telesnej hmotnosti o menej ako 15 % pomáha znižovať koncentrácie „zlého“ LDL-cholesterolu, triglyceridov a celkových hladín cholesterolu.

V metaanalýze viac ako 70 randomizovaných kontrolovaných skúšaní bol úbytok hmotnosti prostredníctvom rôznych intervencií (zmena životného štýlu, farmakologická a chirurgická intervencia) spojený so štatisticky významnými zmenami lipidového spektra.

Ďalšie zlepšenia zdravia srdca

Zníženie telesnej hmotnosti o 5 % môže pomôcť vášmu srdcu, a ďalšie zníženie telesnej hmotnosti vedie k väčšiemu zlepšeniu zdravia srdca prostredníctvom zníženia hladiny cukru a cholesterolu v krvi.

V skúšaní u dospelých s nadváhou a obezitou miera poklesu telesnej hmotnosti korelovala so stupňom zlepšenia rizikových faktorov. U účastníkov, ktorí znížili svoju hmotnosť o > 10 %, došlo k výrazne väčšiemu zlepšeniu glykémie, triglyceridov, celkového cholesterolu a LDL cholesterolu ako u pacientov, ktorí schudli menej.

Refluxová choroba pažeráka (GERD)

Výskyt príznakov gastroezofágovej refluxovej choroby (GERD) sa znížil u mužov, ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť o ≥ 10 %, a u žien pri znížení o 5 – 10 %.

V dôsledku vysokej prevalencie (37 %) príznakov GERD u ľudí s nadváhou a obezitou výskumní pracovníci upozornili na fakt, že úbytok hmotnosti stál za úplným ústupom príznakov u väčšiny účastníkov.

Menšie bolesti kĺbov pri osteoartritíde kolena

V skúšaní u pacientov s obezitou a s osteoartritídou kolena (OA) zníženie ich počiatočnej telesnej hmotnosti v priemere o 13,5 % viedlo k značným prínosom vrátane:

 • zníženia zaťaženia kolenného kĺbu
 • a zlepšenia biomechanických vlastností.

Pacienti uviedli zlepšenie celkovej pohyblivosti a zníženie bolesti                pri chôdzi. Výskumní pracovníci preto dospeli k názoru, že úbytok hmotnosti sa u pacientov s OA kolena a obezitou preukázal ako prínosný.

V randomizovanom klinickom skúšaní zameranom na účinky rýchleho úbytku hmotnosti pomocou diétneho režimu u ľudí s OA kolena výskumní pracovníci zistili, že 10 % úbytok hmotnosti zlepšil fyzickú funkciu o 28 %.

Zníženie rizík súvisiacich s rakovinou

Vznik niektorých druhov rakoviny vrátane kolorektálnej, pankreatickej, rakoviny obličiek, vaječníkov a postmenopauzálnej rakoviny prsníka bol spojený s nadmernými hladinami tuku.

Štúdia u žien po menopauze ukázala, že zníženie počiatočnej telesnej hmotnosti o viac ako 9 kg u nich znížilo riziko výskytu niektorých druhov rakoviny vrátane rakoviny prsníka, endometria a hrubého čreva.
Došlo u nich k celkovému zníženiu výskytu akéhokoľvek typu rakoviny o 11 % v porovnaní s účastníčkami, ktoré nedosiahli tento úbytok telesnej hmotnosti o 9 kg.

Zvýšenie sexuálnej spokojnosti

Výskumní pracovníci našli spojitosť medzi vyšším BMI s poruchami kvality sexuálneho života, najmä u žien a kandidátov na chirurgické bypassy žalúdka.

Ľudia s obezitou, ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť v priemere o 13 %, zaznamenali výrazné zlepšenie svojej sexuálnej kvality života. Účastníci zaznamenali pocity väčšej atraktívnosti a silnejšiu sexuálnu túžbu. Väčšina zlepšení sa pozorovala počas prvých troch mesiacov, keď účastníci v priemere znížili svoju telesnú hmotnosť o 11,8 %.

Vykonalo sa tiež skúšanie zamerané na erektilnú funkciu u mužov s nadváhou a obezitou u mužov s cukrovkou 2. typu. Účastníci podstúpili zákroky na zníženie hmotnosti a v priemere schudli 9,9 % telesnej hmotnosti. Vyššie percento týchto účastníkov si udržalo alebo zlepšilo erektilnú funkciu počas skúšania.

Skúšanie u žien s obezitou a s cukrovkou 2. typu ukázalo, že intenzívna zmena životného štýlu vedúca k úbytku telesnej hmotnosti približne o 7,6 kg zlepšila aj ich sexuálne fungovanie.

Menej príznakov postmenopauzy

Výskumní pracovníci skúmali ženy po menopauze, ktoré sa zúčastnili programu zmeny výživy určeného na zníženie obsahu tukov v strave a zvýšenie príjmu ovocia, zeleniny a vlákniny.

Ženy, ktoré znížili svoju telesnú hmotnosť aspoň o 10 %, mali v priebehu jedného roka vyššiu pravdepodobnosť zníženia alebo potlačenia príznakov menopauzy, ako sú návaly horúčavy a nočné potenie.

Výskumní pracovníci podotkli, že úbytok hmotnosti a zdravý životný štýl sú dobrým alternatívnym prístupom k hormonálnej liečbe na zmiernenie príznakov postmenopauzy.

Znížené riziko spánkového apnoe

Úbytok hmotnosti sa často odporúča ako liečba obštrukčného spánkového apnoe (OSA). OSA je potenciálne závažný stav, ktorý spôsobuje občasné zastavenie dýchania počas spánku.

Výskumní pracovníci sledovali ľudí s OSA a cukrovkou 2. typu, pričom zistili, že závažnosť OSA sa znížila po schudnutí.  Účastníci, ktorí znížili svoju telesnú hmotnosť o 10 kg alebo viac (približne 10 % priemernej telesnej hmotnosti účastníkov), zaznamenali najväčšiu redukciu príznakov OSA. Dospeli k záveru, že zmena telesnej hmotnosti viedla k zníženiu závažnosti OSA.

V ďalšom skúšaní sa zistilo, že 10 % úbytok hmotnosti bol účinný pri liečbe spánkových porúch dýchania účastníkov, čo viedlo k pokojnejšiemu nočnému spánku.

Zníženie počtu epizód močovej inkontinencie

Úbytok hmotnosti môže viesť k menšiemu počtu epizód močovej inkontinencie.

U žien s nadváhou a obezitou a močovou inkontinenciou sa po 6-mesačnom programe na redukciu hmotnosti, ktoré zahŕňalo zmenu stravovania aj cvičenie, preukázalo výrazné zlepšenie.

Po priemernom 8 % úbytku hmotnosti došlo k zníženiu frekvencie epizód močovej inkontinencie o 47 % v porovnaní so znížením o 28 % v kontrolnej skupine.

Celkovo zaznamenalo klinicky významné zlepšenie viac žien zo skupiny, ktorá dosiahla zníženie telesnej hmotnosti. V niektorých prípadoch došlo k zníženiu celkového počtu epizód inkontinencie, stresovej inkontinencie a epizód urgentnej inkontinencie o 70 %.

Výskumní pracovníci dospeli k záveru, že zníženie močovej inkontinencie môže byť potenciálnym prínosom mierneho úbytku hmotnosti.

Zlepšená pamäť

Nadváha je negatívne spojená s kognitívnymi funkciami.

Podobne obezita v strednom veku bola spojená so zvýšeným rizikom demencie a Alzheimerovej choroby.

Keď sa ženy s nadváhou po menopauze podrobili diéte po dobu 6 mesiacov, pričom znížili svoju telesnú hmotnosť v priemere o 9,2 %, výskumní pracovníci pozorovali významné zlepšenie ich epizodickej pamäte.

Zlepšenie zdravia pri znížení hmotnosti až o 15 % a viac

Pre tých, ktorí sú schopní urobiť veľké, konzistentné zmeny životného štýlu, môžu byť zdravotné výhody rovnako veľké a konzistentné.

Udržateľný úbytok hmotnosti si vyžaduje záväzok voči novým zvykom a vzorcom správania.

Dodatočné výhody väčšieho zníženia telesnej hmotnosti však môžu 
stáť za to, v závislosti od vašich jedinečných potrieb. Poraďte sa so svojím lekárom o lekárskom vyšetrení a o možnostiach liečby na účel zníženia telesnej hmotnosti.

Zníženie vašej telesnej hmotnosti až o 15 % môže pomôcť:

podporiť váš imunitný systém.

Úbytok telesnej hmotnosti o 5 – 10 % môže viesť k menšiemu počtu imunitných buniek spôsobujúcich zápal, ale ďalšie zníženie vedie k ešte väčším zlepšeniam.

Klinické skúšanie skúmalo účinky úbytku hmotnosti na imunitné bunky u ľudí s BMI vyšším ako 35 kg/m2 a s cukrovkou 2. typu alebo prediabetom. Účastníci znížili svoju telesnú hmotnosť priemerne o 13,5 %, čo prinieslo zlepšenie protizápalovej imunitnej rovnováhy.

Pozorovania u žien po menopauze s nadváhou a obezitou, ktoré znížili svoju telesnú hmotnosť o viac ako 15 %, zistili, že hladiny vitamínu D sa u nich v priebehu skúšania strojnásobili.

Táto zmena sa udiala nezávisle od konkrétneho individuálneho príjmu potravy. Vitamín D (molekula rozpustná v tuku) pomáha znižovať zápal a ovplyvňovať rast buniek a imunitnú funkciu.

Znížená úmrtnosť

V skúšaní Inštitútu medicíny na univerzite v Göteborgu výskumní pracovníci sledovali dospelých s obezitou v priemere 10,9 roka.

Účastníci po chirurgickej liečbe znížili svoju telesnú hmotnosť priemerne o 18,3 %, čo viedlo k  zníženiu úmrtnosti o 24 %počas obdobia skúšania.

Zníženie prahnutia po cukre (craving)

V skúšaní sa zistilo, že ľudia s nadváhou majú počas dňa častejšie neodolateľnú chuť na vysokokalorické chutné jedlá.

To viedlo k zvýšeniu konzumácie potravín, ako sú hamburgery, pizza a cukríky, najmä v chvíľach, keď sa nejedáva.

Samostatné skúšanie u žien s nadváhou a obezitou ukázalo podobné zistenia. Účastníci však absolvovali kognitívnu behaviorálnu terapiu a znížili svoju telesnú hmotnosť priemerne o 14,6 %. Po liečebnom období sa u žien zaznamenala znížená preferencia sladených potravín, čo viedlo k úprave reakcie na chuť.

Nižšie riziko chronických ochorení

Zatiaľ čo sa rizikové faktory pre určité chronické ochorenia zlepšujú s miernym úbytkom telesnej hmotnosti, stále môžeme hovoriť aj o ďalších výhodách.

Zdravotné faktory, ako je krvný tlak a koncentrácie lipidov v krvi, majú lineárnu závislosť od poklesu telesnej hmotnosti.

Väčšie zníženie telesnej hmotnosti môže zlepšiť zdravotné markery súvisiace s chronickými ochoreniami, znížiť rizikové faktory pre stavy, ako je ochorenie srdca, mozgová príhoda a cukrovka.

Dať si najlepšiu šancu na zmiernenie príznakov stavov, ako je obštrukčné spánkové apnoe a nealkoholická steatohepatitída, znamená dosiahnuť 10 – 15 % úbytok vašej telesnej hmotnosti.

Úbytok hmotnosti potrebný pre liečebný prínos

Ak trpíte nadváhou alebo obezitou, je vhodné začať v malom. Skromný úbytok hmotnosti môže poskytnúť okamžité prínosy pre vaše zdravie.

Pre tých, ktorí trpia širokým spektrom zdravotných stavov, výhody možno vidieť pri schudnutí o 5 % telesnej hmotnosti. Dokonca aj pri schudnutí o 2 – 3 % lekári predpovedajú zlepšenie hladín cholesterolu a zníženie rizika diabetu.

Čím viac schudnete, tým viac si zlepšíte zdravie. Tu sme rozdelili terapeutické prínosy, ktoré sa dajú dosiahnuť pri jednotlivých stupňoch úbytku telesnej hmotnosti.

Prínosy pre zdravie vyplývajúce z 5 % úbytku telesnej hmotnosti

 • Nižšie riziko vzniku cukrovky 2. typu
 • Úľava pri osteoartritíde kolena  
 • Zlepšenie kardiovaskulárnych rizikových faktorov/prínosy pre zdravie srdca
 • Chronický zápal súvisiaci s obezitou
 • Menej rizikových faktorov pre vznik rakoviny
 • Dlhší, lepší spánok
 • Zlepšenie príznakov syndrómu polycystických vaječníkov (PCOS)
 • Úľava pri reumatoidnej artritíde
 • Nealkoholová steatohepatitída (NASH)

Prínosy pre zdravie vyplývajúce z 10 % úbytku telesnej hmotnosti

 • Zníženie krvného tlaku
 • Zlepšenie lipidových parametrov
 • Ďalšie prínosy pre zdravie srdca
 • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)
 • Menšie bolesti kĺbov pri osteoartritíde kolena
 • Zníženie rizík súvisiacich s rakovinou
 • Zvýšenie sexuálnej spokojnosti
 • Menej príznakov postmenopauzy
 • Znížené riziko spánkového apnoe
 • Zníženie epizód močovej inkontinencie
 • Zlepšená pamäť
 • Nealkoholická steatohepatitída (NASH)

Prínosy pre zdravie vyplývajúce až z 15 % úbytku telesnej hmotnosti

 • Lepší imunitný systém
 • Znížená úmrtnosť
 • Menej prahnutia po cukre (craving)
 • Nižšie riziko chronických ochorení

Záverečné myšlienky

Neexistuje žiadny okamžitý recept na schudnutie. Ako budete napredovať na svojej ceste k zníženiu telesnej hmotnosti, osvojte si trpezlivosť a dlhodobé myslenie.  Zdravie nie je definované výlučne číslom na stupnici.

Mnohé zo súvisiacich zdravotných prínosov sa vyskytnú postupne počas niekoľkých rokov. Zdravie je dlhodobý životný štýl, nie šprint do cieľa.

Môžete zaznamenať významné a nemerateľné prínosy v kvalite života spojené s postupným zmierňovaním zdravotných problémov.

Hoci cesta k zdravšiemu životnému štýlu môže byť náročná, pamätajte,
že aj tisíckilometrová cesta sa začína jediným krokom. Prijímanie malých zmien môže mať obrovský vplyv na vašu budúcnosť.

Ak vám zdravotné výhody zníženia telesnej hmotnosti začínajú dávať zmysel, zvážte toto ako miesto na začiatok svojej cesty za schudnutím.

Referencie
 • Valentino, G et al, “Body fat and its relationship with clustering of cardiovascular risk factors” Nutr Hosp. 2015;31(5):2253-2260 ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ S.V.R. 318
 • Magkos F et al, “Effects of Moderate and Subsequent Progressive Weight Loss on Metabolic Function and Adipose Tissue Biology in Humans with Obesity” February 22, 2016. DOI: 10.1016/j.cmet.2016.02.005
 • “Losing Weight” Centers for Disease Prevention and Control, (Online) k dispozícii na: https://www.cdc.gov/healthyweight/losing_weight/
 • “National Diabetes Prevention Program: Why Participate?” Centers for Disease Control and Prevention. Revidované 29. októbra 2018. K dispozícii na: https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/why-participate.html
 • Felson DT et al, “Weight loss reduces the risk for symptomatic knee osteoarthritis in women.” The Framingham Study. 1. apríla 1992. Ann Intern Med 1992;116:535–9. doi.org/10.7326/0003-4819-116-7-535
 • Messier SP et al, “Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial.” May 2004. doi: 10.1002/art.20256.
 • Christensen R et al, “Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis”, apríl 2007. Ann Rheum Dis 2007;66:433–9.
 • “Obesity” British Heart Foundation, (Online) k dispozícii na: https://www.bhf.org.uk/informationsupport/risk-factors/your-weight-and-heart-disease
 • Brown, Joshua D et al ”Effects on cardiovascular risk factors of weight losses limited to 5-10%” Translational behavioral medicine vol. 6,3 (2016): 339-46. doi:10.1007/s13142-015-0353-9
 • Ryan, DH et al, “Weight Loss and Improvement in Comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, and Over” Current obesity reports vol. 6,2 (2017): 187-194. doi:10.1007/s13679-017-0262-y
 • Andersen, C J et al, “Impact of Obesity and Metabolic Syndrome on Immunity” Adv Nutr. 2016 Jan; 7(1): 66–75. Uverejnené online 7. januára 2016 doi: 10.3945/an.115.010207
 • Bianchi, V E, “Weight loss is a critical factor to reduce inflammation.” Clinical nutrition ESPEN vol. 28 (2018): 21-35. doi:10.1016/j.clnesp.2018.08.007
 • Tamimi, RM et al, “Combined E and T Use and Risk of Breast Cancer in Postmenopausal Women.” 24. júla 2006. Arch Intern Med. 2006;166(14):1483-1489. doi:10.1001/archinte.166.14.1483
 • Campbell, K L et al, “Reduced-calorie dietary weight loss, exercise, and sex hormones in postmenopausal women: randomized controlled trial.” Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology vol. 30,19 (1. júl 2012): 2314-26. doi:10.1200/JCO.2011.37.9792
 • Imayama, I et al, “Effects of a caloric restriction weight loss diet and exercise on inflammatory biomarkers in overweight/obese postmenopausal women: a randomized controlled trial.” Cancer research vol. 72,9 (2012): 2314-26. doi:10.1158/0008-5472.CAN-11-3092
 • “Losing Weight, Especially in the Belly, Improves Sleep Quality, According to a Johns Hopkins Study” John Hopkins Medicine (Online) K dispozícii na: https://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/losing_weight_especially_in_the_belly_improves_sleep_quality_according_to_a_johns_hopkins_study
 • Alfaris, N et al, “Effects of a two-year behavioral weight loss intervention on sleep and mood in obese individuals treated in primary care practice.” Obesity (Silver Spring, Md.) vol. 23,3 (2015): 558-64. doi:10.1002/oby.20996
 • Silvestris, E et al, “Obesity as disruptor of the female fertility.” Reprod Biol Endocrinol 16, 22 (2018). https://doi.org/10.1186/s12958-018-0336-
 • Crosignani, P G et al, “Overweight and obese anovulatory patients with polycystic ovaries: parallel improvements in anthropometric indices, ovarian physiology and fertility rate induced by diet.” 18. septembra 2003. PMID: 12923151 DOI: 10.1093/humrep/deg367
 • Lim, S S et al, “Obesity Management in Women with Polycystic Ovary Syndrome” prvýkrát publikované 1. januára 2007 https://doi.org/10.2217/17455057.3.1.73
 • Sudoł-Szopińska, I et al, “Role of inflammatory factors and adipose tissue in pathogenesis of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Part I: Rheumatoid adipose tissue.” 30. júna 2013. doi: 10.15557/JoU.2013.0019
 • Schulman, E et al, “Overweight, Obesity, and the Likelihood of Achieving Sustained Remission in Early Rheumatoid Arthritis: Results From a Multicenter Prospective Cohort Study.” 13. júla 2018. PMID: 29193840 DOI: 10.1002/acr.23457
 • Kreps, D J et al, ”Association of weight loss with improved disease activity in patients with rheumatoid arthritis: A retrospective analysis using electronic medical record data.” International journal of clinical rheumatology zv. 13,1 (2018): 1-10. doi:10.4172/1758-4272.1000154
 • Vilar-Gomez, E et al, “Weight Loss Through Lifestyle Modification Significantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis.” Gastroenterology 2015;149:367–78.
 • Haase, C L et al, “Weight loss and risk reduction of obesity-related outcomes in 0.5 million people: evidence from a UK primary care database.” Int J Obes (2021). https://doi.org/10.1038/s41366-021-00788-4
 • Wing RR et al, “Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes.” Diabetes Care 2011;34:1481–6.
 • Neter, JE et al. “Influence of Weight Reduction on Blood Pressure - A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.” 15. september 2003. Hypertension. 2003;42:878–884 https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000094221.86888.AE
 • Hasan, B et al. “Weight Loss and Serum Lipids in Overweight and Obese Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.” 1. december 2020. PMID: 32954416 DOI:10.1210/clinem/dgaa673
 • Singh M et al. “Weight loss can lead to resolution of gastroesophageal reflux disease symptoms: a prospective intervention trial.” Obesity (Silver Spring) 2013;21:284–90.
 • Aaboe, J et al. “Effects of an intensive weight loss program on knee joint loading in obese adults with knee osteoarthritis.” Osteoarthritis Cartilage 2011;19:822–8.
 • Christensen, R et al. “Weight loss: the treatment of choice for knee osteoarthritis? A randomized trial.” 13. január 2005. doi: 10.1016/j.joca.2004.10.008.
 • Fruh, S M et al. ”Obesity: Risk factors, complications, and strategies for sustainable long‐term weight management.” Publikované online 12. októbra 2017 doi: 10.1002/2327-6924.12510
 • Parker, ED et al, “Intentional weight loss and incidence of obesity‐related cancers: The Iowa Women’s Health Study.” International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity, 27(12), 1447–1452.
 • Kolotkin, RL et al. “Obesity and sexual quality of life” Obesity (Silver Spring) marec 2006;14(3):472-9. doi: 10.1038/oby.2006.62.
 • Duke Health News. Weight Loss Significantly Improves Sexual Quality of Life. News & Media. Zverejnené 17. októbra 2005. Aktualizované 20. januára 2016. K dispozícii na: https://corporate.dukehealth.org/news/weight-loss-significantly-improves-sexual-quality-life
 • Wing, RR et al. “Effects of Weight Loss Intervention on Erectile Function in Older Men with Type 2 Diabetes in the Look AHEAD Trial.” Uverejnené online 17. augusta 2009 doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01458.x
 • Wing, RR et al. “Effect of Intensive Lifestyle Intervention on Sexual Dysfunction in Women With Type 2 Diabetes.” Uverejnené online v septembri 2013 14. doi: 10.2337/dc13-0315
 • Kroenke, C H et al. “Effects of a dietary intervention and weight change on vasomotor symptoms in the Women’s Health Initiative.” Menopause (New York, N.Y.) vol. 19,9 (2012): 980-8. doi:10.1097/gme.0b013e31824f606e
 • Foster, G D et al, “A Randomized Study on the Effect of Weight Loss on Obstructive Sleep Apnea Among Obese Patients With Type 2 Diabetes - The Sleep AHEAD Study” Arch Intern Med. 28. september 2009; 169(17): 1619–1626. doi: 10.1001/archinterned.2009.266
 • Peppard, P E et al. “Longitudinal study of moderate weight change and sleep-disordered breathing.” JAMA vol. 284,23 (2000): 3015-21. doi:10.1001/jama.284.23.3015
 • Subak LL et al. “Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women.” N Engl J Med 2009;360:481–90.
 • Boraxbekk, CJ et al. “Diet-Induced Weight Loss Alters Functional Brain Responses during an Episodic Memory Task.” Publikované online 1. júla 2015 doi: 10.1159/000437157
 • Kivipelto M et al. ”Obesity and Vascular Risk Factors at Midlife and the Risk of Dementia and Alzheimer Disease.” Arch Neurol. 2005;62(10):1556–1560. doi:10.1001/archneur.62.10.1556
 • Viardot, A et al. “The effects of weight loss and gastric banding on the innate and adaptive immune system in type 2 diabetes and prediabetes.” The Journal of clinical endocrinology and metabolism vol. 95,6 (2010): 2845-50. doi:10.1210/jc.2009-2371
 • Mason, C et al. “Effects of weight loss on serum vitamin D in postmenopausal women.” The American Journal of Clinical Nutrition, zväzok 94, vydanie 1, júl 2011, strany 95 – 103, https://doi.org/10.3945/ajcn.111.015552
 • “Vitamin D – Fact Sheet for Health Professionals” U.S. Department of Health and Human Services” (Online) K dispozícii na: https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional//
 • Sjöström, L et al. “Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects.” New England Journal of Medicine. 2007 Aug 23;357(8):741-52. doi: 10.1056/NEJMoa066254.
 • Roefs, A et al. “Food craving in daily life: comparison of overweight and normal-weight participants with ecological momentary assessment.” Journal of Human Nutrition and Dietetics 2019 Dec;32(6):765-774. doi: 10.1111/jhn.12693.
 • Nishihara, T et al. “Effects of Weight Loss on Sweet Taste Preference and Palatability following Cognitive Behavioral Therapy for Women with Obesity.” Obesity facts vol. 12,5 (2019): 529-542. doi:10.1159/000502236
 • Ditschuneit, H et al, “Lipoprotein responses to weight loss and weight maintenance in high-risk obese subjects.” Eur J Clin Nutr 56, 264–270 (2002). https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601375

Súvisiace články